Meeskondade ja organisatsioonide varjatud  dünaamikad

Joonis 1. Terviklik ühendatud väli. K. London 2022

Karin London
Eesti Supervsiooni ja Cachingu Ühing
Superviisor/coach, organisatsiooni konstellöör.

Avaldatud ka: European Journal ANSE-6-2022-2 / Karin London (lk. 35-40)

Superviisori ja coachina tuleb meeskondade ning organisatsioonidega töötades ette mitmesuguseid väljakutseid.  Nimelt  toimivad meeskondades lisaks “silmaga nähtavatele” dünaamikatele varjatud dünaamikad, mis mõjutavad oluliselt meeskonnaliikmete ja juhi suhteid, meeskonnaliikmete omavahelisi suhteid, tööga rahulolu, töö tulemuslikkust, kliendi rahulolu, töö kvaliteeti  jne.

Sageli on eeltoodud näitajate ja pikaajaliste konfliktide aluspõhjuseks just organisatsiooni/meeskonna oluliste seaduste ignoneerimine. Süsteemse organisatsioonikäsitluse tundmine aitab  superviisoril/coachil mõista ja suunata organisatsioone ning meeskondi tekkinud raskusi lahendama süsteemses võtmes.

Käesolevas artiklis räägime, kuidas toimivad organisatsooni ja meeskonna  seadused:

 1. Korra seadused
 2. Tasakaalu seadus
 3. Kuuluvuse seadus

Räägime klassikalistest ja kõige enam levinud  meeskonnatööd segavatest mustritest:

 1. Triangulatsioon (komnurgastumine)
 2. Parentifikatsioon (vanemlikustumine)
 3. Ohver/agressor/päästja dünaamika ehk kontekstide segamine

Mõnikord seisavad organisatsioonid ja meeskonnad aga silmitsi erinevate probleemidega: organisatsioon või meeskond ei arene edasi, isegi kui teatakse, kuhu on vaja liikuda. Töötajate motivatsioon on tajutavalt madal, ollakse konfliktis või lahkutakse tegeliku põhjuseta. Tekib küsimus, mis organisatsioonis või meeskonnas tegelikult toimub?

Mõiste dünaamika süsteemses kontekstis on-  kes või mis seob süsteemis elemente üksteisega, millised on sidemetes ja kuidas vabaneda düsfunktsionaalsetest sidemetest

Mis on süsteem?

Süsteem on mitmete üksteisega ühendatud elementide omavaheline suhe.

Teisisõnu: süsteem on iga koosluse liikmed, kes töötavad, õpivad, elavad ja teevad pidevalt midagi koos.

Organisatsioonides on nendeks omanikud, asutajad, juhatus, töötajad, ettevõtete osakonnad, tooted, turg, kliendid, võistkonnad, spordiklubid, koolid, haiglad, kohalikud omavalitsused jne.

Süsteemne probleem ilmneb siis inimeste tegutsemisel ja vastastikusel mõjutamisel grupis.

Joonis 1. Terviklik ühendatud väli. K. London 2022

Nii ollakse omavahel seotud isiklikul tasandil, sotsiaalsel  (pere-sõbrad-töö), ühiskonna ja globaalse tasandil.

Süsteemsed põhimõtted

 • Kõige olulisem põhimõte on austus
 • Süsteemis on igaühel õigus oma kohale
 • Peab olema tasakaal andmise ja võtmise vahel: üksikisikute vahel, üksikisikute ja süsteemi ja süsteemi eri osade vahel.
 • Süsteem eeldab, et teatud prioriteetide eelisjärjekord peab olema tunnustatud ja tunnistatud. Nendeks on staaž, erioskused, kvalifikatsioon, funktsionaalne hierarhia, pädevus ja tööelus eelkõige panuste süsteem.

Oluline on rõhutada, et need on süsteemsed põhimõtted, neid võib ignoreerida ja jätkata tegevust sellest hoolimata. Nad on rohkem  nagu inseneritöö põhimõte – kui ei järgita, siis masin läheb katki.

Organisatsioon on samuti süsteem, mis koosneb teatud kindlatest elementidest. Organisatsiooni teemant ehk erinevatesse alamsüsteemidesse kuuluvate elementidega:

Joonis 2. Organisatsiooni „teemant”. Jelena Kuznetsova 2015

Selliselt on organisatsioonis kirjeldatud kõik elemendid, kellel või millel on õigus kuuluda organisatsiooni süsteemi. Lahti kirjutatuna kuuluvad organisatsiooni süsteemi järgmised elemendid:

 • organisatsiooni loojad ja omanikud nii avalikus kui ka ärisektoris
 • tippjuhid ja varjatud liidrid või otsustajad
 • tooted ja teenused
 • kliendid
 • tarnijad ja turustajad
 • kogu personal
 • nõuandjad ja konsultandid
 • materiaalsed ja mittemateriaalsed ressursid

Süsteemi kuuluvad ka struktuuri elemendid:

 • eesmärgid, ülesanded ja missioon
 • toodete/teenuste turg
 • teised organisatsioonid, mis mõjutavad meie protsesse
 • konkurendid
 • oskused ja inimteadmised
 • arengukontseptsioon
 • organisatsiooni asukoht

Kõiki neid elemente ühendavad omavahel organisatsiooni süsteemsed nähtamatud võimsad seadused, mida silmaga pole näha, aga mõjutavad

oluliselt motivatsiooni- ja organisatsiooni tulemuslikkust. Need on süsteemsed seadused, mis hõlmavad organisatsioonilise korra kolme elementi ja nende tasakaalust sõltub töötajate motivatsioon tööalaseks tegutsemiseks. Samuti tulenevad nende tasakaalustamatusest organisatsiooni nähtamatud ja varjatud dünaamikad. Alljärgnev on nende süsteemsete seaduste kirjeldus.

Joonis 3. Organisatsiooni süsteemsed seadused. K. London 2016

Joonise keskel asuvad peresüsteemi seadused, mis on organisatsiooni kontekstiga võrreldes erinevas järjekorras. Peresüsteemis asub esimesel kohal kuulumise seadus, järgneb koha- ja hierarhia seadus ning kolmandal kohal on andmise ja võtmise tasakaalu seadus. Kuna organisatsiooni tullakse tööle oma isiku ja isiklike protsessidega, siis tihti võib kontekstide segunemine (isiklik ja töödünaamika) põhjustada terve rea probleeme. Kui inimesel on probleeme tööeluga, siis võib üsna julgelt vaadata, mis on või oli isiklikus pere päritolu süsteemis – seosed on alati olemas.

Süsteemsed seaduste järjekord on järgmine:

1. Korra seadus – koha ja hierarhia seadus

 • Täpne struktuur – kõik teavad oma õigusi ja kohustusi.
 • Kõik elemendid, mis on ilmnenud või tulnud esimesena, omavad suuremat tähtsust. See tähendab, et kui teine austab esimest, siis energia voolab.
 • Esikohal on alati see, kes loob struktuuri ja ruumi teistele, ehk siis juht. Esikohal on need spetsialistid, kelle tegevus mõjutab organisatsiooni kõige rohkem (nt polikliinikus on arst esikohal, psühholoog „rivi“ lõpus)
 • Staaži järgi omab eelist see, kes tuli esimesena. Need, kes toovad rohkem kasu, on rea alguses.

NB! Süsteemi hierarhia ei mõõda olulisust – kõik süsteemi elemendid on võrdselt olulised.

Hierarhiat käsitleme antud kontekstis mitte võimu paradigmast lähtuvalt vaid kui organisatsioonilist korda – järgnevust selle alusel, kes mõjutab organisatsiooni tulemust rohkem. Seega lähtume siinkohal kasvu hierarhiast. See tähendab, et organisatsioonilise korra alguses seisavad näiteks omanikud (kui tegemist on eraettevõttega), riik või omavalitsus (kui tegemist on avaliku sektoriga), seejärel tulevad juhid, kuna nendest sõltub kõige rohkem organisatsiooni käekäik, seejärel osakonnajuhatajad ja siis spetsialistid. Organisatsioonilise korra lõpus asuvad oma töö mõjususe mõttes need inimesed, kellest sõltub tulemus kõige vähem. Organisatsiooni rida moodustatakse vastavalt panusele või organisatsiooniga liitumise ajale. Samas on kõik funktsioonid organisatsiooni toimimise jaoks olulised – alates juhist kuni koristajani. Kui koristaja puudub, mõjutab see samuti organisatsiooni oluliselt, ent tulemuslikkuse seisukohalt määrab koristaja vähem kui seda teeb juht. Lihtsalt tuleb jälgida, et rida ise oleks õige ja igaühel tema õige koht.

2. Tasakaalu seadus – andmise ja võtmise tasakaal

Igaüks, kes tuleb organisatsiooni ja meeskonda ning  kasutab oma vaimset ja füüsilist jõudu, oskusi ning loomingulisust, saab tasustatud palga näol. Tasustamine ei toimu ainult raha näol – sama olulised on ka teised näitajad nagu tunnustus, töö tähendus jne.

3. Kuuluvuse seadus

 • Igal süsteemi liikmel on õigus kuuluda oma süsteemi olenemata tegudest
 • Kõik elemendid – inimesed, sündmused, mis on mingil põhjusel süsteemist välja heidetud  ja ei mäletata, hakkavad mõjutama “asjade” kulgu tulevikus

Kõiki neid seadusi kokku nimetatakse organisatsiooni korraks,  Kui on kord on balansis, siis töötajate tööjõudlus, rahulolu, motivatsioon on kõrged

Paljud tööprobleemid tulenevad ka sellest, segamini on funktsioon ja isiklikud dünaamikad- organisatsioonides töötatakse peamiselt funktsioonide alusel kasutades oma isiksust. Kui isiklik kerkib esiplaanile ja isiklikust ajaloost tekivad ülekanded tööellu, siis kannatavad nii töö kvaliteet kui ka organisatsiooni kliendid.

Probleemid eelnevalt kirjeldatud kolme seaduse eiramisel võivad väljenduda erinevalt.

Koha ja hierarhia seadus on olemuselt ja tähtsuselt organisatsioonis esimene seadus. Kui seadust rikutakse, näiteks juht tõuseb ametiredelil sisemise rotatsiooni teel ja peale ametikõrgendust kas ise ei võta juhi positsiooni sisemiselt vastu või ka meeskond aktsepteeri juhi rolli ning näeb teda vanas mustris, siis võivad siit tuleneda otseselt ka tööd segavad dünaamikad, teiste sõnadega mustrid, millest toome siin peatükis ära kolm olulisemat.

 1. Triangulatsioon (komnurgastumine)
 2. Parentifikatsioon (vanemlikustumine)
 3. Kontekstide segamine

Sageli on võimalik seda vaimselt tunnetada, organisatsioonikultuuris võib seda nn kuulda ja näha. See tähendab, et inimesed pole mentaalselt nendele  antud positsioonides, mis väljendub avatud või varjatud võitluses.

Triangulatsioon ehk kolmnurgastamine on nähtus, kus keegi kolmas osapool tõmmatakse omavahelistesse

Olgu siinkohal öeldud, et need dünaamikad on ka perekonnasüsteemis ja toimetulekuvahendina pärinevad sealt. Nende dünaamikate ilmnemisel tekib organisatsioonis ebameeldiv ja pingeline õhkkond, kus lõppkokkuvõttes ei tunne end hästi mitte keegi.

Isiklike ja organisatsiooni dünaamikate segunemine on ka veel üks organisatsiooni korra puudumise elemente. See tähendab, et mida vähem on organisatsioonilist korda, seda rohkem peavad inimesed ellujäämiseks abiks võtma toimetulekukaitseid.

Need aga tulenevad mõistagi peresüsteemidest ja tekib nn kontekstide segunemine: hakatakse alateadlikult käituma nii, nagu sellisel hetkel toimitakse perekonnasüsteemis.

KONTEKSTIDE SEGAMINE ON ÜLEKANNE ISIKLIKUST SÜSTEEMIST  TÖÖSÜSTEEMI.

Tekivad ülekanded, vastuülekanded ja tulemuseks on omavahelised konfliktid. Näiteks pole aru saada, kas inimene reageerib ülemusele või oma autoritaarsele emale.

Näide 1

Korra seadus rikkumisega seotud probleemid organisatsioonis

Uus toimekas kooli meesdirektor viis kohe ellu palju muutusi, aga seda jõupositsioonilt, ilma vanade õpetajate suhtes lugupidamist üles näitamata. Vanad õpetajad tundsid, et neid ei austata ja hakkasid

muudatustele igati vastu või saboteerisid passiivselt. Selle tulemusena ei toiminud ükski arengukava. Direktor süüdistas õpetajaid võimetuses areneda ja uuendustega kaasa minna. Õpetajad aga vastasid, et nad ei mõista, mida neilt oodatakse. Selles olukorras aitab ainult üks lahendus: süüdistamise ja survestamise asemel tunnustada oma vanemaid kolleege, austada nende panust siiralt. Siis on lootust, et vanad olijad tulevad muutustega kaasa, mitte ei sõdi vastu.

Näide 2

Tasakaaluseaduse rikkumisega seotud probleemid organisatsioonis

Joonis 4. Tasakaaluseaduse toimimise ratas. K. London 2016

Kui tasakaaluseadust on rikutud siis võib see tekitada palju probleeme organisatsiooni toimimises. Kuna inimene annab rohkem kui saab, siis näiteks hakkab ta tööle tulema, ei panusta enam tulemusse, selle tõttu hakkab meeskonnatöö logisema ja selle tulemuseks omakorda on, et kõik hakkavad halvemini tööle. Või näiteks kui töötaja panustab rohkem kui tagasi saab, siis võib tekkida nn moraalne üleolek ehk kompensatsioon. Võetakse alateadlikult hoiak, et tehakse suurt ja tähtsat tööd, ollakse kangelane, päästetakse maailma jne. Iseenesest poleks see ju paha, aga sinna juurde käib pahatihti positsioon, et olen suurem, targem, parem kui teised. Päästja mustri avalik sõnum on, et kui ma aitan sind, siis hakkab sul parem. Varjatud sõnum on, et kui ma aitan sind, hakkab mul parem.  Ringiga tekitab see omakorda koostöös ebakõla ning kõik see mõjutab tulemuslikkust nii töötajate kui ka klientide rahulolu näol.

Näide pärineb ühest juhtide grupi supervisioonist. Juhtgrupis soovis arendusjuht arutada, kuidas võiks järgmise aasta arenguseminari, kus tehakse organisatsioonile aasta arenguplaan.

Probleem tekkis küsimusega, kuidas töögruppe

organiseerida ja kes hakkab nende eest vastutama. Pidevalt on üks ja sama mure: tööteemasid on väga palju, aga puudub see, kes oleks valmis aasta jooksul nende täideviimist ka jälgima ja vastutama. Arutati, kas organisatsiooni arendamine peakski olema ainult arendusjuhi ülesanne või hakatakse vastutust jagama. Otsustati jagatud vastutuse kasuks, leiti ka töögrupi juhtidele premeerimise ja tunnustamise võimalus. Siiani oli see võrdsel alusel ehk selge tasakaalu seaduse rikkumine, kuna rohkem panustaja ei saanud vastavalt rohkem tagasi. Osalejate enesetunne paranes kohe ja töögruppidele oli vastutajaid palju kergem leida – inimesed mõistsid, et nende panus saab tasustatud ja korvatud.

Näide 3

Kuuluvuse seaduse rikkumisega seotud probleemid organisatsioonis Samasuguseid ilminguid võib täheldad ka kuulumise seaduse rikkumisel. Superviisori/coach’ina olen kogenud, et ebameeldivad sündmused ja isikud n-ö visatakse organisatsiooni ajaloost välja. Tavaliselt heidetakse välja ka kõik ebaõiglaselt toimunud sündmused, nagu

koondamised, vallandamised jmt. Neid ei taheta tunnistada, rääkimata meenutamisest. Organisatsioonides ei käsitleta emotsioone. Paratamatult tunnetavad allesjääjad toimunud sündmusi ja alla või välja surutud  sündmuste tõttu hakkava töötajad tundma ebamäärasust ja ebaturvalisust.

Ühes organisatsioonis tundis kogu meeskond end halvasti ja omavahel esines palju konflikte. Kui hakkasime uurima organisatsiooni ajalugu, siis selgus, et hiljuti oli vallandatud eelmine direktor ja kohtlemine oli olnud üsna inetu. Uue direktoriga vanast ei räägitud ja seda ei tohtinudki teha. Oluline on, et ta  heideti välja tänu ja austuseta. See tekitas allesjääjates süütundeid, viha, üksteise süüdistamist ja muid ebamugavaid dünaamikaid. Siin aitab ainult eelneva taastamine – tänamine selle eest, mida endine töötaja on andnud ja teinud. Tema panust tuleb lihtsalt tunnistada. Õhkkond tasakaalustus kohe.

Näide 4.

Järgnev näide tuleb ühest suurest lastega töötavast süsteemist. See tööstruktuur on üldiselt järgmine:

Ühes üksuses töötavad 2-3 peretöötajat  ja elavad kuni 6 last. Üksuse juht vastutab tavaliselt 3-5 üksuse eest ja tema tööülesandeks on vastutada selle eest, et peretöötajad saavad oma tööd teha. nende tööfunktsioonideks on laste kasvatamine, vastutus nende kooli ja kodu elu eest kõigi sinna juurde kuuluvate ülesannetega – kodu eest hoolitsemisest kuni vaba aja veetmise ja laste arengutegevusteni välja.

Düsfunktsionaalsed dünaamikad:

 1. Peretöötajad peavad jälgima, et reeglid oleks kõigi laste jaoks ühised ja kõik nõuaksid lastelt ühtesid ja samu asju. Kui siin üks töötajatest arvab, et tema teab teistest paremin, millised on otstarbekad nõuded lastele, siis tekib dünaamika – parentifikatsioon. Üks töötajatest on suurem ja targem kui teine ning ülejäänud töötajad tunnevad end pingestatuna ja mitte arvestatuna. Tulemuseks on töötajate omavahelised konfliktid.
 2. Kasvatajad saavad reeglitest erinevalt aru ja tõmbavad omavahelisse konflikti kas teised töötajad või ka vahel lapsed. Dünaamika nimi on triangulatsioon ja toob kaasa suuri omavahelisi probleeme.
 3. Kui lastel on omavaheline süsteemne ja varjatud kiusamine – ohver- agressor dünaamika. Tegelikult võib seda esineda ka töötajate omavahelises suhetes
 4. Üksuse juht ei täida oma funktsiooni ja ülesandeid – ülesannetes tekib nn „tühi koht“. Reeglina võtab keegi peretöötajatest need ülesanded kokku leppimata üle. Tekib mitu keerulist mustrit – triangulatsioon, parentifikatsioon ja päästja muster. Tagajärjeks taas peretöötajate omavahelised kas avatud või ka varjatud konfliktid, mis peegelduvad tihti ka laste omavahelistes konfliktides.

Kõikides nendes näidetes on tegemist on ka kõigi seaduste – funktsioonid ja hierarhia, tasakaal andmise ja võtmise vahel ning kuuline,  rikkumisega.

Kokkuvõtteks

Organisatsiooni ja meeskonna süsteemsete seaduste konseptsioon tuleb organisatsiooni konstellatsioonidest. Süsteemse organisatsiooni konstellatsiooni juured asuvad Bert Hellingeri loodud süsteemsetes perekonstellatsioonides. Hellinger võttis teabe kogumiseks ja süsteemi tasakaalu (taas)loomiseks kasutusele fenomenoloogilise meetodi. Selle juured omakorda asuvad Virginia Satiri skulptuurimeetodis, mida kasutati süsteemses pereteraapias. Organisatsiooni konstellatsioonide arengusse on oluliselt panustanud veel mitmeid autoreid ja uurijaid, sh Insa Sparrer, Matthias Varga von Kibéd, Gunther Weber.

Mõned olulised võtmesõnad süsteemsete seaduste toimimise kohta

 • Tervik on rohkem kui selle osade summa Organisatsioonil on kollektiivne alateadvus
 • Süsteemi sees me kõik oleme üksteisega ühenduses Alati on olemas vastastikune mõju
 • Inimsüsteemid funktsioneerivad vastavalt võimsatele alateadvuslikele seadustele
 • Süsteemi seadused töötavad nähtamatult
 • Ilma süsteemi toetuseta toetub finantsiline organiseerimine nõrgale alusele – just see on ka põhjus, miks väga paljud saneerimise protsessid ebaõnnestuvad kui neisse ei ole kaasatud psühholoogiline tugi
 • Tasakaal on edu jaoks oluline

Igal organisatsioonil ja meeskonnal on oma süsteem. Kuid süsteemsed seadused ise on universaalsed ja läbi nende organisatsioonides ja meeskondades toimuvale otsa vaatamine annab täpsed vastused, miks see organisatsioon või meeskond just selline välja näeb, miks inimesed seal end just nii tunnevad ja miks töö on just nii tulemuslik, kui ta on. Samuti annavad need teadmised superviisoritele ja coachidele sügavad ja võimsad sekkumisvõimalused ja organisatsioonidel ning meeskondadel on kergem end õigele teele tagasi viia.

Lisa 1

Süsteemse intervjuu küsimustik

 1. Kuidas tekkis organisatsioon? Kes või mis mängis võtmerolli selle tekkimises?
 2. Milline on selle organisatsiooni juriidiline staatus? Kas ja kuidas see on muutunud aastate jooksul?
 3. Kuidas organisatsioon on üles ehitatud?
 4. Kui vaja, joonistage organogramm.Kes ja kui kaua on töötanud selles organisatsioonis? Kes ja kui kaua on olnud juht?
 5. Millised olulised sündmused on toimunud organisatsiooni elus viimaste aastate jooksul?
 6. Millised võtmeisikud on lahkunud organisatsioonist ja kuidas nad lahkusid?
 7. Kus on inimestele põhjustatud kahju või on nad n-ö välja lülitatud?
 8. Kes oli teie eelkäija ja kuidas ta oma kohalt lahkus?
 9. Kas teie määramine sellele kohale oli seotud vastupanuga, st kas keegi teine ka soovis seda tööd? Kui jah, siis kuidas nendesse suhtuti?
 10. Kas organisatsioonis või meeskonnas  on piisavalt jõudu tegutsemiseks?
 11. Kuidas juhid on vastu võetud liidri rollis? Kas nad saavutavad oma eesmärki?
 12. Kas on selles organisatsioonis on osakondi või inimesi, keda ei nähta või kellel on selline tunne?
 13. Millised on inimeste omavahelised suhted? Kas ja kui tihti esinevad konfliktid?
 14. Kuidas on osakondade vahelised suhted organisatsioonis? Kas osakonna juhid osalevad organisatsiooni juhtimises?
 15. Kuidas väljendub andmise ja võtmise tasakaal? Kas inimesed saavad väärikal viisil palka jm hüvesid?
 16. Kuhu on suunatud juhtide tähelepanu – kas mingile osakonnale või ülemustele või alluvatele või väljapoole?
 17. Kui tihti ja kuidas inimesed organisatsioonist lahkuvad? Milline on lojaalsus?
 18. Milline on organisatsiooni põhieesmärk ja kas see on muutunud?
 19. Milline on organisatsiooni sotsiaalne kontekst ja millised on tegevuse sotsiaalsed mõjud?

Kasutatud kirjandus

 • Regojo, C. F. 2016. Organizational constellations. “A new Methodology to Approach business world issues”. – Systemic Management (11.01.2017)
 • Organisatsioon ja juhtimine. (23.01.2015)
 • Weber, G. 2000. Organizational Constellations. Basics and Special Situations. (01.11.2017)
 • Шатц, Н. 2010. Берт Хеллингер. Из книги „Истории успеха в бизнесе и профессии“.
  (http://www.constellations.ru/main/236-hellinger15.pdf 01.11.2017)
 • Horn, K. P., Brick, R. 2005. Invisible Dynamics. Systemic Constellations in Organisations and in Business. – Carl Auer International
 • Konstellatsioon, uusim juhtimise imeravim – uskuda või mitte?. – Director
  (09.2015)

European Journal ANSE-6-2022-2 / Karin London (lk. 35-40)

Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kasutuskogemust. Saate lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame, või saate need välja lülitada privaatsus seaded.
NõustunPrivaatsus seaded

GDPR

 • Privaatsustingimused
 • Andmekaitsetingimused

Privaatsustingimused

Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised:
Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing ehk järelturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendile kuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasutajate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meil mõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.

Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook – neist lähemalt punktis “täpsem küpsiste kasutamine”.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe teenused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad.

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitse sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

8.2 Täpsem küpsiste kasutamine Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt:
Analüütilisied küpsised. Koguvad teavet, kuidas veebilehte kasutatakse – millistel sisulehtel viibitakse ja kaua viibitakse; milliseid sisulehti kasutatakse kõige rohkem; mida otsitakse kodulehelt jms. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, et oleks võimalus veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Analüütilised küpsised on näiteks Google Analyticsi küpsised. Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehed kasutavad Google Analyticsi andmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused. Kodulehe sobimatu kasutuse kaitseks võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks. Seda teenust ( “küpsisted” aktiveeritud) kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.
Reklaamiküpsiseid. Aitavad pakkuda (kuvada mõnes reklaamvõrgustikus) kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehele on lisatud Facebook Pixel kood, mis aitab külastajale kuvada sihitud reklaame Facebookis. Kui ei soovi Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehe reklaami Facebookis enam näha, siis saab selle keelata Facebooki eelistuste all. Avate https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutate “reklaamijad, kellega oled suhelnud” kõik kodulehed, kelle reklaami edaspidi ei soovi näha.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ;
Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;
Crome Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835 ;

Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

Andmekaitsetingimused

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
1.2 Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
1.3 Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
1.4 Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

2.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt korraldatavatele üritustele registreerumiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta ühendust tõrgete korral.
2.2 Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime Teilt selleks eelnevalt nõusolekut.
2.3 Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.

2.3.1 Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
2.3.2 Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.

3. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

3.1. Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.
3.2. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Eksamite Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile).
3.3. Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

4. Isikuandmete säilitamine

4.1. Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
4.2. Koolitustele registreerunute andmeid säilitame mõistliku ajaperioodi vältel pärast koolituse toimumist, misjärel need kustutatakse.
4.3. Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

5. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

5.1. Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
5.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

6. Teie õigused

6.1. Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poole e-posti aadressil [email protected]. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
6.2. Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

6.2.1 Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
6.2.2 Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
– kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
– kahjustada riiklikku julgeolekut;
– takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

6.3 Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
6.4 Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
6.5 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

6.5.1 Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

6.6 Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7. Andmekaitsespetsialist

Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@(PANNA ÕIGE AADRESS.ee.