Süsteemne perekonstellöör terapeut ja spetsialist

Süsteemne perekonstellöör terapeut ja spetsialist

1. ÕPPE EESMÄRGID JA KESTUS

1.1. Õppe aluspõhimõtted

Õppe aluspõhimõtteks on austus kõikide inimeste ja nende valikute suhtes lähtuvalt inimõiguste ja põhivabaduste  konventsioonist (https://www.riigiteataja.ee/akt/13320295).

1.2. Konstellatsioon ja konstellatsiooniteraapia. Teoreetilised lähtepunktid

Konstellatsioonid ehk süsteemsed paigutused ehk süsteemsed lahendused on dünaamilist ruumilist kujundit kasutav protsessitöö metoodika. Seda kasutatakse süsteemi hetkeseisu kaardistamiseks või parima võimaliku lahenduse leidmiseks teraapias, supervisioonis, coachingus ja psühholoogilises nõustamises, samas ka pedagoogikas, juriidikas ja mitmetes teistes valdkondades. Süsteemiks võib olla näiteks isik, suhe, suguvõsa, organisatsioon.

Perekonstellatsioonid põhinevad ideel, et probleemid kanduvad edasi läbi põlvkondade, tekitades stressi siin ja praegu. See idee omakorda põhineb epigeneetikal – teadusel, mis uurib päriliku fenotüübi muutusi, mille käigus ei ole DNA järjestus muutunud. Trauma tulemusena muutub järglaste neurokeemia. Transgeneratiivseid traumasid käsitletakse väga põhjalikult ka pereteraapias, mis on teaduspõhine meetod.

Konstellatsioonimeetod pretendeerib põhjuslike seoste väljatoomisele, mitte ravile. Terapeutiline mõju, juhul kui see konstellatsiooniga kaasneb, on lisaväärtus, mida väga paljud kliendid siiski kogevad. Samas ei tohiks konstellöör ravile pretendeerivaid lubadusi jagada.
(http://epkaest.com/konstellatsioonid-2/ koostanud Karin London 2020)

Konstellatsioon toetub teaduspõhistele meetoditele nagu pereteraapia. Perekonstellatsioonide fenomenoloogilist sugulust saab jälgida filosoofide Franz Brentano, Edmund Husserli ja Martin Heideggeri lähenemise kaudu. Nende vaatenurk avaldub eksistentsiaalses fenomenoloogias ja haarab selle kaudu tähendust ning tunnetust. Perekonstellatsioonid saavad oma vormi peresüsteemi psühholoogiast. Selle liikumise mõjutajate hulka kuulub psühhodraama rajaja Jacob Moreno; Iván Böszörményi-Nagy, põlvkondadevahelise süsteemse mõtlemise pioneer; Milton Erickson, lühiteraapia ja hüpnoteraapia teerajaja; Eric Berne, kes mõtles välja elu stsenaariumite kontseptsiooni; ja Virginia Satir, kes töötas välja pereskulptuuri – süsteemsete konstellatsioonide eelkäija.

Praeguseks kogutud andmed osutavad sellele, et konstellatsiooniteraapia on tõhus sekkumine, millel on märkimisväärne kasu elanikkonna vaimsele tervisele.
(https://www.researchgate.net/publication/349004492_The_Effectiveness_of_Family_Constellation_Therapy_in_Improving_Mental_Health_A_Systematic_Review)

1.3. Õppekava eesmärgid

1.3.1. Õppekava eesmärkideks on koolitada välja professionaalsed perekonstellöörid spetsialisti tasemel, kes oskavad läbi viia konstellatsiooniprotsessi nii, et töötavad üksnes süsteemi ja peresüsteemi korra seadustega, ei tee teraapiat ega tööta sügavate traumade ja psüühikahäiretega.

1.3.1.1. Anda oskusi ja teadmisi, kuidas läbi viia konstellatsiooniseanss.

1.3.1.2. Anda teadmisi konstellatsiooniprotsessi interventsioonidest.

1.3.1.3. Arendada teadlikkust ja mõistmist, kuidas traumad ja üleelamised võivad mõjutada konstellatsiooni läbiviimise protsessi ning tulemust.

1.3.1.4. Avardada arusaamist, mis on konstellatsiooni ja teraapia vahe ning kuidas viia konstellatsiooni läbi, vältides seejuures teraapiatasandile minemist

1.3.2. Õppekava eesmärgiks on koolitada välja professionaalsed konstellatsiooniterapeudid, kes oskavad kasutada konstellatsiooniteraapiat nii üksiku seansi kui ka pikema terapeutilise protsessina.

1.3.2.1. Arendada teadlikkust sellest, kuidas traumad ja üleelamised võivad mõjutada konstellatsiooni läbiviimise protsessi ning tulemust;

1.3.2.2. Anda oskusi ja teadmisi, kuidas läbi viia terapeutilise konstellatsiooni seanss ja protsess ning mis teeb sellest terapeutilise protsessi.

1.3.2.3.  Avardada arusaamist, mis on konstellatsioon ja mis on teraapia ning mis on terapeutiline konstellatsioon.

1.3.2.4. Anda teadmisi terapeutilise konstellatsiooni protsessi interventsioonidest.

1.4. Õpetamise metoodikad ja lähenemisviisid

systeemne-terapeut-spetsialist

ÜHES ÕPPEGRUPIS HAKKAVAD ÕPPIMA NII SPETIALISTID KUI KA TERAPEUDID.
Õppekonstellatsioonides näidatakse, kuidas ühele ja samale situatsioonile läheneb spetsialist ja kuidas terapeut. Osaliselt on grupitööd vastavalt nendes gruppides, millist taset õppija soovib omadada. Tasemeid saab arendada edasi vastavalt baashariduse omandamisele. Sel juhul täpselt sama õppekava ei pea läbima, vaid tulevad lisamoodulid.

Õppe peamised lähenemisviisid on loengud, grupitööd, konstellatsioonid ja harjutused. Õpe põhineb „alt üles“ koosloomise põhimõtetel ning spontaansusprintsiibil – kuidas leida vanadele olukordadele uusi lahendusi ja uutele olukordadele adekvaatseid lahendusi.

Õpe toimub peamiselt ühes grupis. Juhul kui on kohal kaks põhiõppejõudu, siis mõned tööd toimuvad kahes eraldi grupis. Pärast iga konstellatsiooni toimub protsessianalüüs: arutletakse, miks ja mida konstellöör tegi, milline on mõju kliendile, millised grupi tähelepanekud. Õppe jooksul saab iga osaleja vähemalt ühe isikliku konstellatsioonitöö õppeprotsessi osana.

Õpe toimub grupiteraapia põhimõtetel jälgides, kuidas ühe inimese konstellatsiooniprotsess ja teema mõjutab teiste osalejate teemasid ning mis toimub inimestega, kui nad konstellatsiooni vaatlevad või selles osalevad. Kasutatakse metaanalüüsi.

Õppija peab koostama õppeperioodi kohta portfoolio, millesse kuuluvad eneseanalüüsi päevik, endale saadud ja enda poolt läbiviidud konstellatsioonide analüüs, harjutusgruppides osalemise kokkuvõtted ja vähemalt ühe õppekonstellööriga läbitud protsessi kirjeldus.

1.5. Õppe kestus ja maht

Õppe kestus on kokku 3 aastat, kokku 900 akadeemilist tundi, millest 530 ak h  auditoorset tööd, 150 ak h praktikat  ja 220 ak h tundi iseseisvat tööd (kirjanduse lugemine, õppegruppides harjutamine, töö videomaterjaliga jne)

1.6. Õppima asumise vastuvõtutingimused

1.6.1. Nimetus: süsteemne perekonstellöör spetsialist

1.6.1.1. Õppima asujal on omandatud kõrgharidus mis iganes valdkonnas.

1.6.1.2. kõrgharidus, millele lisandub dokumenteeritud täiendkoolitusi 120 ak h inimese psüühikast, nõustamise alustest (v.a kui on läbitud õppe ajal).

1.6.1.3. Õppima asujal on pärast kõrghariduse omandamist vähemalt kaks aastat järjepidevat töökogemust inimestega töötamisel.

1.6.1.4. Õppima asujal on vähemalt 30 ak h konstellatsioonides osalemise kogemust. Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem konstellatsioonikogemus.

1.6.1.5. Süsteemse perekonstellööri õigused:  võib töötada  süsteemsel tasemel, teha   konstellatsioone gruppides ja individuaalselt (v.a raskete kliiniliste ja psühhiaatriliste  küsimuste ning raskete traumadega). 

1.6.2. Nimetus: süsteemne perekonstellöör terapeudi tase

1.6.2.1 Õppima asujal on omandatud magistrikraad psühholoogias või dokumenteeritud ekvivalent väljaõppe pakkuja vastutusel (3+2) või selle omandamine lõpetamisel

1.6.2.2. Magistrikraad meditsiinis, pedagoogikas, sotsiaaltöös või dokumenteeritud ekvivalent väljaõppe pakkuja vastutusel (3+2), millele lisandub täiendkoolitusi 120 ak h inimese psüühikast, nõustamise alustest, rahvusvahelisest haiguste klassifikatsioonist (RHK), traumadest jms. 1.6.2.3. Õppima asujal on pärast formaalhariduse omandamist vähemalt neli aastat järjepidevat töökogemust inimestega töötamisel.

1.6.2.4. Õppima asujal on vähemalt 40 ak h konstellatsioonides osalemise kogemust. Võib olla korraldatud skriininguna väljaõppe korraldaja poolt neile, kel puudub varasem konstellatsioonikogemus.

1.6.2.5. Süsteemse perekonstellöör terapeudi õigused: võib teha konstellatsioone gruppides ja individuaalselt piiranguteta ka teemadel, mis eeldavad laialdasi teadmisi psüühika toimimise, isiksuse- ja psüühikahäirete kohta (sümptomid, psüühilised häired, traumatöö, süsteemsed küsimused).

1.7. Õppekava väljundid

Kursuse läbinu:

1.7.1 Mõistab perekonstellatsiooni ja konstellatsiooniteraapia rakendamise põhimõtteid ja metoodikat;

1.7.2  Oskab läbi viia perekonstellatsiooni sessiooni;

1.7.3. Oskab läbi viia konstellatsiooni sessioone üksikult kui ka protsessina;

1.7.4. Teab, mis on konstellatsioon, mis on teraapia ja mis on konstellatsiooniteraapia;

1.7.5. Tunneb psühhopatoloogia aluseid konstellatsiooni kontekstis vajalikul määral;

1.7.6. Kasutab konstellööri ja terapeudi oskusi asjakohaselt ja kliendist lähtuvalt;

1.7.7. Lähtub EPKA eetikakoodeksist.

2. ÕPPE SISU

2.1.  Mis on perekonstellatsioon – teoreetilised lähtealused ja oodatavad tulemused.

2.2  Perekonstellatsiooni läbiviimise metoodika.

2.3  Traumade teadvustamine konstellatsioonitöö protsessis.

2.4  Konstellatsioonitöö eetika ja konstellööri isiksus töövahendina

3. ÕPPE MAKSUMUS

Ühe mooduli maksumus on 360 eurot, supervisiooni ja töö demonstratsiooni moodulite maksumus on 480 eur.

Praktikapäeva maksumus 100 eurot

Õppekava

Õppekava moodulid

1. Moodul

SISSEJUHATUS. KONSTELLATSIOONI JUURED JA LÄHENEMISVIISID. KOMPETENTSIMUDEL

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 18.-20.04.2024
Koolitajad: Karin London, Ada Kesonen, Heiki Eesmaa

Praktika juhendajad: Karin London ja Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 18.05.2024

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu mõistab konstellatsiooni aluseid ja on töötanud välja enda konstellatsiooniterapeudi kompetentsimudeli.

Kodutöö:
Teha kirjalik tegevuskava enda konstellöör terapeudiks arenemiseks.

Teemad:
Sissejuhatus, konstellatsiooni filosoofia, ajalugu, alused ja juured. Epigeneetika. Mis on konstellatsioon sügavuti, kes võib olla konstellatsiooni klient. Konstellatsioon kui süsteemne teraapia.  Psühhoteraapia elemendid konstellatsioonis. Mis on teraapia ja kuidas see erineb või sarnaneb konstellatsioonile. Terapeudi kompetentsid.  Konstellatsiooni eesmärgid, kasu ja võimalik kahju. Korra seadused, millel need põhinevad. Lojaalsus ja südametunnistus. Uuringud. Kes on konstellöör ja kes on konstellatsiooniterapeut. Konstellatsiooniterapeudi kompetentsimudel. Ühekordne kohtumine versus pikaajaline protsess.

2. Moodul

PERESÜSTEEM JA SUGUVÕSA SÜSTEEM. SÜSTEEMNE INTERVJUU

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 06.-08.06.2024
Koolitajad: Karin London ja Ada Kesonen

Praktika juhendajad: Karin London ja Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 
17.08.2024

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu teab ja mõistab, mis on peresüsteem ja kes sinna kuuluvad. Saab teadmisi, kuidas läbi viia süsteemset intervjuud.

Kodutöö:
Harjutada peresüsteemi analüüsi süsteemse küsimustiku kasutamist harjutusgrupis.

Teemad:
Mis on peresüsteem ja mis on suguvõsasüsteem. Kes kuuluvad süsteemi. Süsteemide erinevad tasandid ja liigid.  Põlvkondade trauma ja ressursid. Konstellatsioonitöö tasandite valimine. Konstellatsiooni etapid  –  millest need koosnevad. Perekonstellatsiooni süsteemne intervjuu, tsirkulaarne küsitlemine.

3. Moodul

Konstellatsiooniväli

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 19.-21.09.2024
Koolitaja: Olga Knjazeva

Praktika juhendaja: Olga Knjazeva
Praktika kuupäev: 19.10.2024

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu saab teadmisi morfogeneetilisest väljast ja õpib seda tõlgendama.

Kodutöö:
Arutada ja õppida harjutusgrupis välja teooriat.

Teemad:
Mis on morfogeneetiline väli, selle teoreetilised selgitused ja praktilised alused. Välja tähendus. Väli konstellööri töövahendina. Välja lugemine ja tõlgendamine – teooria ja praktika.

4. Moodul

PERESÜSTEEMI DÜSFUNKTSIONAALSED DÜNAAMIKAD JA INTERVENTSIOON

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 21.-23.11.2024
Koolitaja: Olga Knjazeva

Praktika juhendaja: Olga Knjazeva
Praktika kuupäev: 14.12.2024

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu õpib tundma peresüsteemi  düsfunktsionaalseid dünaamikaid.

Kodutöö:
Praktiseerida peresüsteemi düsfunktsionaalsete dünaamikate äratundmist harjutusgrupis.

Teemad:
Peresüsteemide dünaamikad. Põimumine, lõimumine ja nihutamine. Düsfunktsionaalsed dünaamikad ja nende tulemus pereliikmete jaoks. Kuidas neid ära tunda. Transferens ja projektsioon. Dünaamikatest eraldamine ja välja toomine.

5. Moodul

SÜSTEEMSE MÕTLEMISE ALGORÜTMID. DÜNAAMIKATEST VABASTAVAD LAUSED

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 23.-25.01.2025
Koolitajad: Maire Taska

Praktika juhendajad: Maire Taska
Praktika kuupäev: 22.02.2025

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu õpib süsteemse mõtlemise algorütme konstellatsiooni kontekstis ja nendele vastavaid vabastavaid lauseid. Kuidas vabastavad laused mõjuvad meele arengule, meele tugevdamine nende kaudu.

Kodutöö:
Harjutada süsteemse mõtlemise algoritme harjutusgrupis.

Teemad:
Süsteemsed algorütmid, nende mõistmine ja tuvastamine. Algorütmide lugemine ja seoste ära tundmine genogrammilt.  Komplementaarsed ja paradoksaalsed seosed. Düsfunktsionaalsed dünaamikad ja tervendavad laused ning nende koostamise algorütmid. Interventsioonide liigid konstellatsioonis.

6. Moodul

Kiindumusteooria. Psühhoanalüütiline arenguteooria ja konstellatsioon

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 20.-22.03.2025
Koolitajad: Karin London

Praktika juhendaja: Karin London
Praktika kuupäev: 19.04.2024

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu oskab märgata ja kasutada konstellatsioonitöö protsessis meele ja isiksuse struktuuride arengut ja teab, kuidas neid teadmisi kasutada konstellatsiooni terapeutilises kontekstis.

Kodutöö:
Mõtestada psühhoanalüütilise arenguteooria lähtepunkte konstellatsioonis harjutusgrupis.

Teemad:
Bowlby kiindumusteooria konstellatsiooni kontekstis. Isiksuse struktuurid V. Tähkka järgi. M. Boweni „mina diferentseerumine“ konstellatsiooni kontekstis.

7. Moodul

PSÜHHIAATRIA JA KONSTELLATSIOONI KOKKUPUUTEKOHAD

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 15.-17.05.2025
Koolitajad: dr. Viljar Veede

Praktika juhendajad: Karin London ja Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 7.06.2025

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu saab ülevaate psühhiaatrilise lähenemise  põhimõtetest ja  RHK-st js kõige olisematest psühhiaatrilistest haiguste gruppidest konstellatsioonitööks vajalikul määral.

Kodutöö:
Analüüsida  erinevaid konstellatsiooni kliendikaasusi moodulil õpitud kontekstis.

Teemad:
Psühhopatoloogia olemus, selle mõistmise ajalugu. Diagnostilised meetodid (anamnees, seisundi hindamine). Patoloogiliste joonte esinemine, normist diagnoositava häireni. Isiksusehäired ja psüühikahäired. Nende äratundmine. RHK. Neurobioloogia ja neurokeemia. ATH ja Aspergeri sündroom.  Millal soovitada kliendile konstellatsiooni. Koostööpartnerid, keda kaasata protsessi.

8. Moodul

KLIINILISE PSÜHHOLOOGIA JA KONSTELLATSIOONI KOKKUPUUTEKOHAD

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 21.-23.08.2025
Koolitajad: Kliiniline psühholoog

Praktika juhendajad: Karin London, Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 20.09.2025

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu saab ülevaate peamistest psüühikahäirete põhirühmadest ja teadmisi nende üldiseloomustustest konstellatsioonitööks vajakul määral.

Kodutöö:
Analüüsida  erinevaid konstellatsiooni kliendikaasusi moodulil õpitud kontekstis.

Teemad:
Meeleoluhäired – depressioon, bipolaarne häire. Ärevus. Foobiad. Lihtfoobia. Sotsiaalfoobia. Generaliseerunud ärevus. Obsessiiv-kompulsiivse spektri häired. Ärevushäired ja paanikahäire. Suitsidaalsus. Isiksushäired. Sõltuvused ja nende süsteemsed põhjused.

9. Moodul

PERETERAAPIA JA KONSTELLATSIOONI KOKKUPUUTEKOHAD. PAARISUHE JA PAARIKONTSELLATSIOON

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 16.-18.10.2025
Koolitaja: Küllike Lillestik

Praktika juhendaja: Küllike Lillestik
Praktika kuupäev: 15.11.2025

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu saab teadmisi, mida konstellöör peab teadma pereteraapiast, et mõista suguvõsa tervikuna. Erinevad koolkonnad pereteraapias. Oskab koostada ja lugeda genogrammi ning mõista peamisi põlvkondadeüleseid mustreid ja süsteemseid kordusi, väljajätmisi jne.

Kodutöö:
Mõtestada ja harjutada harjutusgrupis genogrammi intervjuud, info kogumist päritoluperekonnalt, pereteraapia põhilisi mõisteid konstellatsiooni kontekstis, mõista oma genogrammilt ärevuse liikumist peresüsteemis.

Teemad:
Perekonna kui institutsiooni toimimise põhimõtted. Perekond kui süsteem. Murray Boweni süsteemi teooria, perekonna emotsionaalsed protsessid. Genogramm. Strukturaalne pereteraapia S. Minuchini ning V. Satiri mudel. Perekonna arenguetapid. Suhtemustrite kordumine põlvkonniti. Paarisuhe kui võimalus tervenemiseks lapsepõlve haavadest ja rahuldamaks lapsepõlve vajadusi. Suhte faasid: romantiline faas, võimuvõitlus, teadlik armastus. Terapeudi roll võimuvõitluses paari toetamisel.

10. Moodul

TRAUMA KONSTELLATSIOONIS

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 11-13.12.2025
Koolitajad: Prof Franz Ruppert

Praktika juhendajad: Karin London ja Ada Kesonen või Olga Knjazeva
Praktika kuupäev: 17.01.2026

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu teab ja mõistab trauma olemust ja oskab ära tunda traumatiseeritud seisundit. Tunneb traumatöö etappe ja oskab töötada traumaga.

Kodutöö:
Mõtestada trauma mõisteid ja praktiseerida  traumaga töötamist harjutusgrupis.

Teemad:
Mis on trauma, selle olemus. Trauma füüsilised ja psüühilised aspektid. Trauma neurobioloogia. Terved, kaitses ja traumatiseeritud osad. Traumatöö metoodika konstellatsioonis.

11. Moodul

TUNNETELE FOKUSSEERITUD KONSTELLATSIOON

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 26-28.02.2026
Koolitaja: Tiiu Bolzmann

Praktika juhendajad: Tiiu Bolzmann või Karin London ja Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 21.03.2026

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu on õppinud tööd tunnetega konstellatsioonis. Kuidas ja millal viia klient tunnete läbielamiseni ja millal keskenduda kognitiivsetele elementidele konstellatsioonis.

Kodutöö:
Harjutada teadlikult tunnete läbitöötamist harjutusgrupis.

Teemad:
Töö tunnetega. Tunnete teadlikustamine ja läbielamine. Kuidas tunded esile tuua. Millal on see kasulik ja millal kahjulik. Asendav tunnetus ja emotsioonid.

12. Moodul

TEEMADE KONSTELLATSIOONID: EMA JA ISA TEEMAGA TÖÖTAMINE KONSTELLATSIOONIS

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 16.-18.04.2026
Koolitajad: Karin London ja Ada Kesonen

Praktika juhendajad: Karin London ja Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 16.05.2026

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu teab, kuidas töötada ema ja isa teemaga konstellatsioonis.

Kodutöö:
Harjutada ema ja isa teemaga tööd harjutusgrupis ja oma praktikaklientidega.

Teemad:
Ema ja laps. Ema „nälg“ ja kiindumushäire. Üleseotus. Armastuse voo katkemine.
Isa ja laps. Isa puudumine. Isa ja tütar. Isa ja poeg. Meeste jõud ja hoolitsus.

13. Moodul

TEEMADE KONSTELLATSIOONID: HAIGUSED JA SÜMPTOMID, SURM JA LEIN KONSTELLATSIOONIS

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 04.-06.06.2026
Koolitaja: Kristel Rannamees

Praktika juhendaja: Kristel Rannamees
Praktika kuupäev: 16.08.2026

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu oskab töötada haiguste, sümptomite, surma ja leina teemadega konstellatsioonis.

Kodutöö:
Harjutada surma- ja leinatööd harjutusgrupis ja oma praktikaklientidega.

Teemad:
Haiguste ja sümptomite etioloogia. Surm ja lein, millistest osadest need koosnevad. Leina etapid teoorias ja konstellatsioonitöös. Leina ja kaotusesse kinnijäämine. Lõimumine surma ja surnutega. Surm kaotuse või ressursina.

14. Moodul

INDIVIDUAALNE KONSTELLATSIOON

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 17.-19.09.2026
Koolitajad: Ada Kesonen ja Karin London

Praktika juhendajad: Ada Kesonen ja Karin London
Praktika kuupäev: 24.10.2026

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu oskab kasutada erinevaid võtteid ja lähenemisviise individuaalses konstellatsioonitöös.

Kodutöö:
Harjutada individuaalset konstellatsioonitööd harjutusgrupis ja oma praktikaklientidega.

Teemad:
Individuaalkonstellatsiooni eripärad ning erinevused grupikonstellatsioonist. Intervjuu tähendus ja mõõde individuaaltöös. Erinevad individuaaltöö tehnikad: nukud, kaardid, keha töö väljal, ankrud jne. Nende tehnikate praktiseerimine.

15. Moodul

EELSUPERVISIOON

Maht: 40 ak h
Kuupäevad: 19-22.11.2026
Koolitajad: Ada Kesonen ja Karin London

Praktika juhendajad:
Praktika kuupäev:

Õpiväljundid:
Mooduli läbinu on läbi viinud praktilise klienditöö demonstratsiooni ja saanud sellele superviisorite tagasiside oma tugevustest ja arengukohtadest.

Kodutöö:
Analüüsida eelsupervsioonis saadud tagasisidet.

Teemad:
Konstellatsioonitöö praktiline demonstratsioon  ja supervisioon

16. Moodul

KONSTELLÖÖRI TÖÖEETIKA. METAANALÜÜS. KONSTELLÖÖRI TÖÖRIISTAKAST. ÕPINGUTE KOKKUVÕTTED.

Maht: 30 ak h + 10 h
Kuupäevad: 10-12.12.2026
Koolitajad: Karin London ja Ada Kesonen

Praktika juhendajad: Karin London ja Ada Kesonen
Praktika kuupäev: 09.01.2027

Õpiväljundid:
Võtab kokku kõik õpitud mudelid ja teeb sellest endale sobiva „tööriistakasti“.
Hindab õpitu omandamist ning arenguülesande täitmist.

Kodutöö:
Teeb kokkuvõtva kirjaliku töö kolme aasta jooksul õpitust kasutades isiklikke kogemusi ja kirjandust.

Teemad:
Eetika alused. Moraal ja eetika. Konstellööri eetika. Terapeudi eetika. Vastutus ja kompetentsid. Moraalsed ja seadusandlikud standardid. Konfidentsiaalsusnõue ja kliendi heaolu. Professionaalsed suhted.
EPKA eetikakoodeks, eetika juhtumid. Konstellööri isiksuslik areng ja eeldatav küpsus. Läbipõlemise vältimine kui eetilise käitumise osa. Ebaeetilise käitumise tagajärjed.

KONSTELLATSIOONI PRAKTILINE LÄBIVIIMINE - EKSAM

Maht: 40 ak h
Kuupäevad: 18-21.02.2027
Komisjonis: Karin London, Ada Kesonen + EPKA esindaja

Õpiväljundid:
On demonstreerinud oma portfooliot ja viinud läbi praktilise töö kliendiga.

Teemad:
Iga õpilane esitleb lühidalt oma portfooliot, kirjalikku lõputööd ja teeb demonstratsiooni töös kliendiga.

Registreerumine

  Ees- ja perekonnanimi*

  E-post*

  Telefon*

  Haridus*

  Läbitud täiendõpped*

  Töökoht ja amet*

  Motivatsioonikiri*

  Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile parimat kasutuskogemust. Saate lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame, või saate need välja lülitada privaatsus seaded.
  NõustunPrivaatsus seaded

  GDPR

  • Privaatsustingimused
  • Andmekaitsetingimused

  Privaatsustingimused

  Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised:
  Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
  Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing ehk järelturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendile kuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasutajate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meil mõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.

  Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt kasutatavad küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook – neist lähemalt punktis “täpsem küpsiste kasutamine”.

  Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe teenused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad.

  Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitse sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

  8.2 Täpsem küpsiste kasutamine Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt:
  Analüütilisied küpsised. Koguvad teavet, kuidas veebilehte kasutatakse – millistel sisulehtel viibitakse ja kaua viibitakse; milliseid sisulehti kasutatakse kõige rohkem; mida otsitakse kodulehelt jms. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, et oleks võimalus veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Analüütilised küpsised on näiteks Google Analyticsi küpsised. Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehed kasutavad Google Analyticsi andmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused. Kodulehe sobimatu kasutuse kaitseks võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks. Seda teenust ( “küpsisted” aktiveeritud) kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.
  Reklaamiküpsiseid. Aitavad pakkuda (kuvada mõnes reklaamvõrgustikus) kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus kodulehele on lisatud Facebook Pixel kood, mis aitab külastajale kuvada sihitud reklaame Facebookis. Kui ei soovi Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus veebilehe reklaami Facebookis enam näha, siis saab selle keelata Facebooki eelistuste all. Avate https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutate “reklaamijad, kellega oled suhelnud” kõik kodulehed, kelle reklaami edaspidi ei soovi näha.

  Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;
  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History ;
  Opera: https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;
  Crome Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835 ;

  Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

  Andmekaitsetingimused

  1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

  1.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.
  1.2 Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.
  1.3 Töötleme Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisel teavitame Teid töödeldavatest isikuandmetest ja töötlemise eesmärgist nõusoleku võtmisel.
  1.4 Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

  2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

  2.1 Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poolt korraldatavatele üritustele registreerumiseks töötleme Teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber), et tagada Teile koht üritusel, saata üritusega seonduvat infot ning võtta ühendust tõrgete korral.
  2.2 Kui soovime kasutada Teie andmeid tulevikus toimuvate ürituste kohta info saatmiseks, küsime Teilt selleks eelnevalt nõusolekut.
  2.3 Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile vastamise eesmärgil.

  2.3.1 Kui peame Teile vastamiseks tegema täiendavaid järelpärimisi, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalses ulatuses, mis on selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
  2.3.2 Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast edastamisest.

  3. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

  3.1. Kui dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele.
  3.2. Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi ja Eksamite Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile).
  3.3. Lisaks väljastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

  4. Isikuandmete säilitamine

  4.1. Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.
  4.2. Koolitustele registreerunute andmeid säilitame mõistliku ajaperioodi vältel pärast koolituse toimumist, misjärel need kustutatakse.
  4.3. Täpsemalt on kehtestatud dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

  5. Isikuandmetega seotud rikkumistele reageerimine

  5.1. Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.
  5.2. Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

  6. Teie õigused

  6.1. Järgnevate õiguste teostamiseks saate pöörduda Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus poole e-posti aadressil [email protected]. Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-22.
  6.2. Teil on õigus saada teavet, milliseid Teie andmeid ja kuidas Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus töötleb. Teie pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Vastamise tähtaega on võimalik pikendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 12 lõike 3 alusel 60 päeva võrra, võttes arvesse päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu. Teavitame Teid vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui keeldume päringule vastamisest, siis selgitame keeldumise aluseid ja põhjuseid. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.

  6.2.1 Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.
  6.2.2 Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
  – kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  – kahjustada riiklikku julgeolekut;
  – takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

  6.3 Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
  6.4 Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.
  6.5 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.

  6.5.1 Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist selliste andmete puhul, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks ning isikuandmete töötlemise eesmärk ei ole ära langenud, sealhulgas ei ole saabunud kogutud andmete säilitamise lõpptähtaeg.

  6.6 Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

  7. Andmekaitsespetsialist

  Konstellatsiooniteraapia Koolituskeskus on määratud andmekaitsespetsialist vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 37-39. Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate täiendavate küsimuste korral saate pöörduda andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@(PANNA ÕIGE AADRESS.ee.